Klagomal Och Överklaganden

Det är mycket viktigt för Gaming Associates att varje kund erhåller en opartisk och transparent bedömning och opartiska och transparenta ackrediteringstjänster. Vi uppskattar högt och uppmuntrar kommentarer och synpunkter från berörda parter när det gäller den sökandes och certifieringsorganets prestation, för att förbättra våra tjänster. Vi svär på att hantera alla förfrågningar, inklusive förslag, klagomål, överklaganden och missbruk av ackrediteringsstatus eller systemägarens logotyper, på ett rättvist och vederbörligt sätt och i god tid.

KLAGOMÅL

Uttryck för missnöje eller otillfredsställelse när det gäller en certifiering eller tjänst eller Gaming Associates (ga)eller dess personals arbete och som kräver ett svar behandlas som ett klagomål.

Efter mottagande av ett klagomål bekräftar ga klagomålet inom 5 dagar från mottagandet och inleder omedelbart en intern klagomålshanteringsprocess för att undersöka, analysera och bedöma klagomålet. Alla klagomålssvar görs av efterlevnadschefen inom 30 dagar från att klagomålet mottogs. Klagomål när det gäller efterlevnad eller certifieringsbeslut hanteras som överklaganden, medan alla övriga frågor som involverar klagomål hanteras som affärstvister.

ÖVERKLAGANDEN

Ett överklagande är en begäran att ga omprövar ett certifieringsbeslut. Kunden kan bestrida beslutet genom att göra ett överklagande skriftligen och adressera det till efterlevnadschefen. Alla överklaganden hanteras som klagomål, och bekräftelse tillhandahålls inom 5 dagar från att ett överklagande mottas. En intern granskning om omständigheterna för överklagandet genomförs omedelbart. Efter en grundlig analys av överklagandet och relaterade omständigheter fattar företagsledningen ett beslut om överklagandet och svarar inom 30 dagar från mottagandet. Överklagandekommittén säkerställer överklagandeprocessens oberoende och opartiskhet.

SYNPUNKTER

Vi välkomnar dina synpunkter om vårt arbete som certifieringsorgan och i samband med din certifieringsbedömning och/eller övervakning. Informationen analyseras och används som en del av vår kontinuerliga förbättringsprocess.

MISSBRUK AV MÄRKEN OCH LOGOTYPER

ga ska inte förvägra någon organisation att använda märket och logotypen utom i de fall där något av kraven inte uppfylls eller användningen undergräver märkets och logotypens anseende och värde. Felaktiga hänvisningar till certifieringssystemet, eller missvisande användning av licenser, certifikat, märken eller andra mekanismer som anger att en produkt är certifierad, och som påträffas i dokument eller andra publikationer, hanteras genom lämpliga åtgärder. Sådana åtgärder kan inkludera korrigerande åtgärder, återkallelse av certifikat, publicering av överträdelsen samt, vid behov, rättsliga åtgärder.

ANSÖKAN OM ÖVERKLAGANDE ELLER KLAGOMÅL

Använd formuläret under Kontakta oss om du vill beställa ett formulär för klagomål eller överklagande. Alla klagomål och överklaganden måste göras skriftligen och riktas till certifieringschefen. För att skicka in ett klagomål eller överklaga ett beslut, var god skicka det via e-post till info@gamingassociates.se.