Certifierings Process

CERTIFIERINGS PROCESS:

Vi är ett ackrediterat organ enligt ISO/IEC 17065 som certifierar produkter, processer och tjänster så att alla berörda parter, företag, tjänsteleverantörer, myndigheter och kunder kan vara förvissade om att en produkt uppfyller de specificerade kraven från Spelinspektionen.

Certifiering är ett sätt att tillhandahålla förvissning, en nivå av förtroende och tillit som fastställs genom en oberoende och kompetent bedömning av en tredje part. Vi har utvecklat ett produktsystem (GA Sweden Online Gambling Systems Certification Scheme) som säkerställer att alla tillämpliga rättsliga krav från Spelinspektionen är uppfyllda.

Vi kan även skapa värde genom våra partner för att bedöma spel, slumptalsgenerator, återbetalning till spelare, spelplattform, serverdels- spelarhanteringsplattform, informationssäkerhet och förändringsledning.

HUR VI GÅR TILL VÄGA

Vi använder ett enkelt förfarande som gör att vi kan genomföra en omfattande bedömning och certifiera dina onlinespelsystem på ett säkert och opartiskt sätt.

Certifieringsprocessen består av fyra faser.

FAS 1: ANSÖKAN

I denna fas utförs urvalsfunktionen:

  • ursprunglig kundförfrågan, tillhandahållande av information (vårt certifieringssystem för onlinespelsystem i Sverige, svensk ISMS-checklista samt ansökningsformuläret).
  • Ansökningsgranskning för att säkerställa att informationen om kunden och produkten är tillräckligt fullständig för att genomföra certifieringsprocessen. Detta säkerställer att omfattningen är tydligt definierad och att kompetenta resurser kan tilldelas.
  • Ett certifieringsavtal förbereds och överlämnas till kunden för genomgång och godkännande.

FAS 2: BEDÖMNING

I denna fas utförs fastställelse- och granskningsfunktionerna:

  • Fastställelseprocessen är den process där det huvudsakliga arbetet utförs. Detta inkluderar revisionsplan, genomföra inspektion och revision, revisionsrapport, begäran om korrigerande åtgärder, korrigering och verifiering samt certifieringsberedskap.
  • Granskningsprocessen genomförs av certifieringschefen, som går igenom all information och alla resultat i samband med bedömningen. Alla problem som identifieras dirigeras om till revisionsteamet för att lösas och skickas in på nytt. När all information är fullständig arrangerar certifieringschefen ett möte i certifieringskommittén för att granska inkomna certifieringsansökningar.
  • För att säkerställa oberoende och opartiskhet under granskningsprocessen avstår certifieringschefen från att delta om han eller hon deltagit i en revision, och en alternativ granskare utses i så fall.

FAS 3: CERTIFIERING

I denna fas utförs besluts- och attesteringsfunktionerna:

  • Ett beslut om certifiering presenteras för certifieringskommittén, som har till uppgift att fatta certifieringsbeslutet baserat på all information i samband med bedömningen och genomgången samt övrig relevant information. Certifieringsbeslutet kan vara ett av följande: beviljande, upprätthållande, förlängning, inskränkning, indragning och återkallelse.
  • Beslut och attesteringar meddelas skriftligen till kunden. Certifieringen inkluderar Gaming Associates kontaktuppgifter, kundinformation, certifieringens omfattning, det datum certifieringen beviljades, utfärdandenummer, utgångsdatum samt eventuell annan information som är lämplig.

FAS 4: ÖVERVAKNING

I denna fas utförs övervakningsfunktionen:

  • Övervakning och periodiska bedömningar är inte tillämpliga såvida inte eventuella ändringar kräver att en bedömning genomförs. Sådana ändringar kan vara föremål för övervakning (på grund av ändringar som gjorts av kunden, myndigheten eller systemet och som påverkar certifieringen av onlinespelsystemet) i enlighet med de detaljer som anges i de successiva stegen. Övervakning och bedömning genomförs i enlighet med definierade processer för att säkerställa produktoperationer och överensstämmelse med systemet.
Du kan även kontakta oss via e-post på info@gamingassociates.se eller under Kontakta oss.